ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

เรื่อง  การรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2๕๖๒ ( ทดแทนตำแหน่งเดิม )

………………………

          ด้วย โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2๕๖๒ จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

          1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1  ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2๕๖๒ จำนวน 1  อัตรา

                   1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานในอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2๕๖๒

                   1.3 ค่าจ้าง  ๙,000 บาท/ เดือน

          2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

๑.      มีสัญชาติไทย

๒.      มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี บริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

๓.      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.      ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕.      ไม่เป็นผู้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

๖.      ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗.      ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก จากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. คุณวุฒิ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ( ไม่รับเทียบเท่า )

๒. .มีความรู้ความสามารถในการทำงาน สารบรรณ , การรับ-ส่ง หนังสือราชการ   สามารถใช้คอมพิวเตอร์และรู้เรื่อง ICT ได้ดี  บุคคลที่มีประสบการณ์ ใน เรื่อง งานธุรการโรงเรียน และจบปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ตระหนักในหน้าที่ และมีวินัย รับผิดชอบ  มีมารยาทเรียบร้อย สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ กล้าแสดงออกและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก้าวทันไทยแลนด์  4.0

3. การรับสมัคร

          3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา  ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘  ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น –

1๖.30 น (.เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1)    รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5x 2 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป  (ให้เขียนชื่อ  -  สกุลหลังรูปด้วย)

(2)    สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

(3)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

(4)    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1  ฉบับ

(5)    หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ตัว ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

(6)    ใบรับรองแพทย์

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๐  ธันวาคม 2561  ณ  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน / ปฏิบัติ / สัมภาษณ์

6. วัน  เวลา และสถานที่คัดเลือก

                   จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม   2561  เวลา  09.00 น.  

เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

7.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

          7.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง     

          7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๒๑  ธันวาคม 2561 หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

                   (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

 

         

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

          8.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ  เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

          8.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูธุรการ ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูธุรการ ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

          8.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูธุรการ  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการหากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ

          8.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น   

          8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม   2561

 

                                                               

                                                        ( นายสนิท  หาญเชิงชัย )

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา  ประจำปีงบประมาณ 2๕๖๒

ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1

 ( ทดแทนตำแหน่งเดิม )

....................................................................

 

 

วันที่  ๑๓-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑          ประกาศรับสมัคร

วันที่   ๑๖-๑๙  ธันวาคม  2561         รับสมัคร ( เว้นวันหยุดราชการ )

วันที่   ๒๐  ธันวาคม   2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์

วันที่   ๒๑  ธันวาคม   2561  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก/จัดทำสัญญาจ้าง/ปฏิบัติงาน   

 
   ส่งข่าวโดย : โคกม่วงทองวิทยา   เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน: 84 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [29 มกราคม 2562] [อ่าน 236 ครั้ง]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู [26 มกราคม 2562] [อ่าน 152 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู [24 มกราคม 2562] [อ่าน 92 ครั้ง]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [11 มกราคม 2562] [อ่าน 155 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( แทนตำแหน่งเดิม ) [20 ธันวาคม 2561] [อ่าน 167 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th